Inženýrská činnost

Všeobecná stavební připrava

Spočívá především v získání informací o zájmovém území a určení správního rozhodnutí podle typu stavby. Pokud investor neuvažuje o zpracování studie, pomůžou tyto informace projektantovi při tvorbě technického řešení. Jedná se zejména o soulad stavby s územním plánem, výskyt stávajících inženýrských sítí, komunikací, vodotečí, lesů, chráněných území včetně všech ochranných pásem atd. 

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Projednání projektové dokumentace pozemních i inženýrských staveb se všemi účastníky řízení (státní správa, samospráva, správci dopravní a technické infrastruktury, vlastnící pozemků), součinnost při změně územního plánu, legalizace "černých staveb" formou dodatečného povolení staveb, koordinace stavby s vyvolanými investicemi.